1397/3/12 شنبه اطلاعیه امتحانات دانشجویانی که به طور همزمان بیش از یک درس آزمون دارند،در صورت همزمانی دو آزمون رایانه ای ،یک آزمون به صورت رایانه ای و آزمون بعدی به صورت کاغذی برگزار می گردد و زمان اعلام شده برای آزمون هردرس به صورت جداگانه محاسبه می شود لازم به ذکر است الویت زمانی برگزاری آزمون با آزمون رایانه ای می باشد. دانشجویان لازم است در ابتدای جلسه موضوع را به مسئول جلسه اطلاع دهند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ