كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
آراء کمیته انضباطی درصورت تخلف و تقلب دانشجویان در زمان امتحانات به شرح ذیل  می باشد :

1-احضار و اخطار
 2- تذکر کتبی بدون درج در پرونده
 3-اخطار کتبی بدون درج در پرونده
 4- تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو
 5- توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو
 6- دادن نمره 0/25 در درس یا امتحان مربوطه
 9- منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب در سنوات
 به اطلاع دانشجویان می رساند آوردن جزوه، دست نوشته  و تلفن همراه در جلسه ی امتحان به منزله ی تقلب محسوب می گردد و شامل بنود ذکر شده می باشد همچنین دانشجویانی که قبلا کمیته انضباطی گردیده اند در صورت تخلف دوباره بنود سنگین مانند بند 9 شامل حالشان می گردد . توفیق روزافزون شما در امتحانات را آرزو مندیم
بيشتر